id=”hi-123508″>眩晕

伤损之证,头目眩晕:

眩,谓眼黑;晕者,头旋也。古称头旋眼花是也。其中有肝火内动者,经云∶诸风掉眩皆属肝木是也,逍遥散主之。有湿痰壅遏者,书云∶头旋眼花,非天麻、半夏不除是也,半夏白术天麻汤主之。有气虚挟痰者,书曰∶清阳不升,浊阴不降,则上重下轻也,六君子汤主之。亦有肾水不足,虚火上炎者,六味汤。亦有命门火衰,真阳上泛者,八味汤。此治眩晕之大法也。予尝治大虚之人,眩晕自汗,气短脉微,其间有用参数斤而愈者,有用参十数斤而愈者,有用附子二、三斤者,有用
、术熬膏近半石者,其所用方,总不离十全、八味、六君子等。惟时破格投剂,见者皆惊,坚守不移,闻者尽骇,及至事定功成,甫知非此不可。想因天时薄弱,人禀渐虚,至于如此。摄生者。可不知所慎欤!

●有因服克伐之剂太过,中气受伤,以致眩晕者。

美高梅线上平台游戏,加味逍遥散 天麻 茯苓 橘红 白术 甘草(五分

●有因亡血过多,以致眩晕者。

生姜一片,大枣二枚,水煎服。

●如兼腹胀呕吐,宜用六君子汤。

六君子汤 六味汤 八味汤(俱见类中。

网站地图xml地图