id=”hi-106261″>积滞

夏禹铸曰∶内经有曰,胃虚则吐,脾虚作泻,脾胃俱虚吐泻兼作,此言极谬.若先泻后吐,面白神疲,不热不渴,额有微汗乃脾胃虚寒也,宜理中汤或小异功散,或六君子汤.若先吐后泻,面赤唇燥,烦渴溺赤,乃脾胃有热也,治宜五苓散加竹茹煎服.又有积滞在脾,不能运化水谷而吐泻者,宜用消导二陈汤.

经曰∶五脏之积曰积,六腑之积曰聚。凡小儿积滞或作痛,皆由乳哺不节,过餐生冷,脾胃不能克化,停滞中脘,久而成积。或因饱食即卧,脾失运化,留而成积。其症面目黄肿,腹痛膨胀,壮热足冷,嗜卧不思乳食,大便馊臭或秘涩,小便如油。若吐乳泻乳所出酸臭者,为乳积。腹胀作泻,呕吐哕气者,为食积。初患元气未损之时,或腹胀作痛,大小便不利者,先用白饼子或木香槟榔丸下之;下后以白术散或五味异功散和之,渴加干葛,吐加半夏。

有长夏夹暑吐泻者,宜用六和汤.

下而热不退,或作呕作泻,饮食不思,此脾胃俱伤也,用六君子汤。手足指冷,喜饮热汤,此脾胃虚寒也,前方加炮姜、木香。面色黄白,目无精光,脾肺俱虚也,用四君子加柴胡、升麻。腹痛泄利下重,或小便不利者,用四逆散。发热晡热,或泻不已,脾气下陷也;潮热口渴,大便不调,欲变疳症也,并用补中益气汤,佐以肥儿丸。经云∶邪之所凑,其气必虚。留而不去,其病乃实。必以调脾为主,而以消导佐之。古人所谓养正积自除,正此意也。

余髫年砚席友陈公载嫒患吐症,适余抱风寒,因延大方脉用温胃剂吐益甚.带疾往视,口唇红丽,气出蒸手,舌色红紫,用熟石膏一钱研碎,以茶一碗送下,稍止,随加一服,立愈.在大人苗窍尚验,况婴儿乎.后又患吐,色窍俱同,仍用石膏却不甚应,揣之下元或有寒气,用炒盐熨腹,仍服石膏即愈.可见苗窍颜色从不一误.

治验一小儿每停食,身发赤晕,用清中解郁汤而愈。后患摇头切牙,痰盛发搐,吐出酸腐,待其吐尽,翌日先与七味白术散,次与参苓白术散,遂不复作。若吐后儿安,更不必服药也。

余于岁癸丑北上到会馆,适陈是庵幼郎脾泻将慢,付余治,问曰∶曾服参否.是庵曰∶如服一分便爬上了壁.余心以为南北或亦有异.转思初到都门,恐孟浪来诮,以六君子汤去人参连服二剂,了无一效,辞接别医.良久一医拥舆至馆.去后余请所发剂视之,剂属消导.因问∶彼何人斯.是庵曰∶此名震京都之郑小儿科也.余曰∶久泻将慢尚可再用消导之药,用之命不可知矣.乃止.余便不以是庵之言为正,硬用六君子汤,倍加人参,且外加附子五分,两服即愈.是庵叹曰∶素闻妙手,今果然矣.此辨色审窍勿以人言为信之一验也.

一小儿饮食积滞,患呕吐发热,服消导等剂,饮食已消,而热未退,余以为胃经虚热,用六君、升麻、柴胡各二分,四剂而愈。

一小儿七岁,停食后腹痛,服克伐之剂而益加,按之不痛,此脾气复伤也,用六君子汤而愈。后复伤食,服保和丸及三棱、槟榔之类,而更腹痛;服泻黄散,体重善噫,此脾气虚而下陷也,仍用六君、升麻、柴胡、木香而愈。

一小儿数岁间,每停食辄服峻利之药,后肚腹膨胀,呕吐泄泻,先用六君子汤,诸症渐愈;

美高梅线上平台游戏,又用补中益气汤而安。

一小儿腹胀,饮食后即泻,手足逆冷,此脾气虚寒也,先用人参理中丸,后用六君子汤而愈。

一小儿腹痛,以手按之痛益甚,此乳食停滞也。用保和丸末一钱、槟榔末三分,下酸臭粪而安。后患腹痛,别服峻利之剂,其痛益甚,手按则已,面色黄白,此因饮食失宜,脾气不调,土虚不能生金也,用六君子汤而愈。

一小儿久患腹痛,诊其母,右关脉弦缓,乃木克土也,用六君子汤加木香、柴胡,母子并服而愈。

一小儿停食腹痛,面色白,黑睛少,手足常冷,大便不实,口鼻吸气,腹中阴冷。此禀命门火衰,不能温蒸中州之气,故脾胃虚寒也,用八味丸、补中益气汤而愈。

网站地图xml地图