id=”hi-94041″>甘遂

味苦、甘,寒、大寒,有毒。主大腹疝瘕腹满,面目浮肿,留饮宿食,破症坚积聚,利水谷道,下五水,散膀胱留热,皮中痞,热气肿满。一名甘
,一名陵 ,一名凌泽,一名重泽,一名主田。生中山川谷。二月采根,阴干

甘遂,生中山川谷,今陕西、江东亦有之,或云京西出者最佳,汴沧吴者为次。苗似泽漆,茎短小,而叶有汁;根皮赤,肉白,作连珠,又似和皮甘草。二月采根,节切之,阴干,以实重者为胜。又有一种草甘遂,苗一茎,茎端六、七叶,如蓖麻、鬼臼叶,用之殊恶。生食一升,亦不能下。唐注云∶草甘遂,即蚤休也。蚤休自有条,古方亦单用下水。《短剧》∶疗妊娠小腹满,大小便不利,气急,已服猪苓散不瘥者,以甘遂散下之方。泰山赤皮甘遂二两,捣筛,以白蜜二两,和丸如大豆粒,多觉心下烦,得微下者,日一服之,下后还将猪苓散。不得下,日再服,渐加可至半钱匕,以微下为度,中间将散也。猪苓散见猪苓条中。

陶隐居云∶中山在代郡。先第一本出泰山,江东比来用京口者,大不相似。赤皮者胜,白皮者都下亦有,名草甘遂,殊恶,盖谓赝伪之草,非言草石之草也。唐本注云∶所谓草甘遂者,乃蚤休也,疗体全别。真甘遂苗似泽漆草,甘遂苗一茎,茎六、七叶,如蓖麻、鬼臼叶。生食一升亦不能利,大疗痈疽蛇毒。且真甘遂皆以皮赤肉白,作连珠,实重者良。亦无皮白者,皮白乃是蚤休,俗名重台也。臣禹锡等谨按药性论云∶京甘遂,味苦,能泻十二种水疾,能治心腹坚满,下水,去痰水,主皮肌浮肿。日华子云∶京西者上,汴、沧、吴者次,形似和皮甘草,节节切之。

图经曰∶甘遂生中山川谷,今陕西、江东亦有之,或云京西出者最佳,汴、沧、吴者为次。

美高梅app网页,苗似泽漆,茎短小而叶有汁,根皮赤肉白,作连珠。又似和皮甘草。二月采根,节切之,阴干。以实重者为胜。又有一种草甘遂,苗一茎,茎端六、七叶,如蓖麻、鬼臼叶。用之殊恶,生食一升,亦不能下。唐注云∶草甘遂即蚤休也。蚤休自有条。古方亦单用下水。《短剧》∶疗妊娠小腹满,大小便不利,气急,已服猪苓散不瘥者。以甘遂散下之方∶泰山赤皮甘遂二两,捣筛,以白蜜二两,和丸如大豆粒,多觉心下烦,得微下者,日一服之。下后还将猪苓散,不得下,日再服,渐加可至半钱匕,以微下为度,中间将散也。猪苓散见猪苓条中。

网站地图xml地图